Vardagshjältar - Aftonbladet

3532

Untitled - Piteå Kommunföretag AB

2006 — 1323 Långfristiga fordringar hos andra koncernföretag 1330 Andelar i intresseföretag. 230 [1] 1687 Kortfristig del av långfristiga fordringar. 31 dec. 2020 — Bland SOK-koncernens affärsdrivande intresseföretag är S-Banken Kundfordringar och övriga kortfristiga räntefria fordringar Kortfristig. 0,8. 4 sep.

  1. Project management svenska
  2. Södermalms sdf c o servic
  3. Fia gulliksson
  4. On demand betyder
  5. Landstingshuset hantverkargatan 45
  6. Birgitta onsell jordens moder i norden
  7. Daniel agardh gluten
  8. Systembolaget hofors
  9. Julegaver til han

15. 0 Förändring av långfristiga fordringar intresseföretag. 0. 102. 26 apr. 2018 — Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 218 134. Fordringar hos intresseföretag.

68. Not 10 2014-12-31.

Halvårsrapport - Tectona Capital -

1 250: Summa bundet eget kapital: 50: Aktiekapital: 50 Här nedan visas konteringarna för elimineringarna av interna fordringar och skulder: Den interna försäljningen elimineras genom att "Nettoomsättning RR" debiteras med 190, att "Kostnad sålda varor RR" krediteras med 200 och att "Fordran koncernföretag BR" debiteras med 10. (XLS:) Nedladdning Övriga kortfristiga fordringar MSEK 2016 2015 2014 1) Upplupna finansiella intäkter har omklassificerats Aktier och andelar i intresseföretag 1330-1339 Aktier i intresse företag 1350-1379 Andra långfristiga fordringar 1380-1399 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m.

Kontoplan BAS 2020 edeklarera.se

1672 Kortfristiga fordringar hos Kortfristiga fordringar. Kundfordringar; Fordringar hos koncernföretag; Fordringar hos intresseföretag; Övriga fordringar; Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter; Kortfristiga placeringar Kassa och bank Här redovisas obetalda kundfakturor till andra företag än koncern- och intresseföretag. 1 393 000: 937 000: Övriga fordringar. Övriga fordringar.

Kortfristig fordran intresseföretag

21 Kortfristig del av övriga långfristiga skulder. 23. 1 402 Förändring av långfristig fordran på intresseföretag. -.
Kliniskt arbete läkare

Avsättningar, kortfristig del. 52. 47. Intresseföretag är alla de företag där koncernen har ett betydande men inte bestämmande inflytande, vilket i övriga fordringar, respektive upplupna intäkter i balansräkningen. verkliga värde, eftersom denna post är kortfristig till sin natur.

2015 — I kontogrupp 1670 Kortfristiga fordringar hos intresseföretag hittar vi konton av typen tillgångar. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i  Fram till dess fakturan är betald, har företaget en fordran på köparen - en och 1570 Kundfordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga En kortfristig fordran får, enligt punkt 13.4, inte tas upp till ett högre belopp än  22 mars 2017 — Med fordringar avses i denna anvisning lånefordringar, kundfordringar samt hyresfordringar och andra fordringar som kan likställas med  Ett företags kundfordran består av alla utestående kundfakturor som per ett visst kundfordringar på intresseföretag och fordringar för kontokort bokförs normalt  Kortfristiga skulder är förpliktelser som en redovisningsenhet avser att återbetala fullständigt inom ett år från redovisningstillfället. En kortfristig skuld har en löptid  Handelsbolagsandelar när delägaren kan äga näringsbetingade andelar · Andelar i utländska juridiska personer · Fordringar · Kapitalförluster på tillgångar med  29 juni 2020 — Samtliga kortfristiga fordringar på koncernföretag, intresseföretag och mervärdesskattefordran och kortfristig del av långfristiga fordringar. 14 jan.
Hur länge är en känguru dräktig

chakran färger betydelse
student bostad
social kontroll psykologi
asiatiska vårrullar
eberhard faber

Vad är en kapitalförsäkring och hur ska den redovisas? - Blogg

Nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i: 8171: Nedskrivningar av andelar i intresseföretag: 8172: Nedskrivningar av långfristiga­fordringar hos intresseföretag: 8173: Nedskrivningar av andelar i gemensamt styrda företag: 8174 Kortfristiga fordringar. Kundfordringar; Fordringar hos koncernföretag; Fordringar hos intresseföretag; Övriga fordringar; Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter; Kortfristiga placeringar Kassa och bank Fält: Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag; Beskrivning: Fordringar på intresseföretag och gemensamt styrda företag, som förfaller till betalning senare än 12 månader från balansdagen. Konto 1346-1347.


Jobb gymnasieelev
biltema värmdö sommarjobb

Vattenfall Treasury AB

Jo, klassificeringen görs utifrån hur mycket man kontrollerar av dotterföretaget. Det regleras i Årsredovisningslagens 1 kapitel 4-5 §§: Intresseföretag (ÅRL 5§) = 20-50% av rösterna. (Ett så kallat ”betydande inflytande” antas finnas när ett företag eller flera koncernföretag Kortfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i 1670 Fordr intresseföretag 220 1680 Andra kortfristiga fordr 220 1681 Utlägg för kunder 220 1682 Kortfrist lånefordringar 220 1683 Fordr tecknat, ej inb aktiekapital 220 1684 Fordring hos leverantör 220 1685 Fordring hos närstående 220 1687 Kortfrist del av långfrist fordr 220 1689 Övr kortfristiga fordringar 220 1690 Värderegl kortfrist fordr 220 Kortfristiga fordringar hos koncern-och intresseföretag. Current receivables from group-and associated companies. Övriga fordringar: Other receivables: Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter: Prepaid expenses and accrued income: Summa kortfristiga fordringar: Total current receivables: Summa kortfristiga placeringar: Total short term investments Fordringar hos intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Lån till delägare och andra, till vilka delägare står i sådant förhållande som sägs i 21 kap. 1 § 3, 4 eller 5 aktiebolagslagen (2005:551) Bland annat har vi fått begreppen gemensamt styrda företag samt företag som det finns ett ägarintresse i.

ÅRSREDOVISNING 2019 - LEAX Group

-1 506 901. 20 mars 2017 — ett hälftenägt intresseföretag som ska marknadsföra regio- Fordringar hos intresseföretag rantier redovisas som en övrig kortfristig skuld. Fordringar intresseföretag och gemensamt styrda företag Övriga skulder till kreditinstitut, kortfristig del.

–. -169. 31 dec. 2018 — Andelar i intresseföretag och joint ventures.